عدد مخلوط

عدد مخلوط


جمع و تفریق عدد مخلوط به روش دستی ( بند انگشتان دست )


فایل های ضمیمه :

عددنویسی و الگو

عددنویسی درس 1 ، معرفی میلیارد

نمایش عدد 1/000/000/000  به کمک 10 نفر از دانش آموزان که نفر اول از سمت چپ یکان میلیارد و بقیه اعضا تعداد صفرهای میلیارد را نشان می دهند .

فایل های ضمیمه :