تکالیف

یکشنبه 96/2/2 اجتماعی از درس 11 تا 14 خوانده شود پرسیده می شود. علوم از درس 11 و 12 خوانده شود پرسیده می شود. املا از درس 3 و 4 گرفته شود در خانه و برگه ی املا فراموش نشود. معنی لغات از درس 1 تا 4 خوانده شود.

یکشنبه 97/1/19 از درس مدرسه ی هوشمند املا گرفته می شود و در خانه هم املا گرفته شود.

ریاضی از فصل اول 30 سوال مهم از کتاب و جزوه نوشته شود.

علوم درس 6 تا 10 خوانده شود پرسیده می شود.

دوشنبه 96/12/7 دفتر ریاضی طبق کتاب درسی صفحه ی 98 تا 107 حل شود. علوم درس 7 و 8 و 9 خوانده شود پرسیده می شود. معنی لغات خوانده شود پرسیده می شود.

چهارشنبه 96/12/2 دفتر ریاضی طبق کتاب درسی صفحه ی 90 تا 95 حل شود.

آدینه هفته ی سوم دی و هفته ی چهارم دی حل شود. 

درس آفریدگار زیبایی رونویسی شود. درسها طبق برنامه خوانده شود.

یکشنبه 96/11/29 دفتر ریاضی طبق کتاب درسی از صفحه ی 86 تا 89 حل شود. تمرین های ریاضی داده شده حل شود. از درس ادب از که آموختی رونویسی نوشته شود. علوم درس 6 و 7 و 8 پرسیده می شود.

شنبه 96/11/28 تمرینهای ریاضی داده شده حل شود. علوم درس 7 و 8 خوانده شود. اجتماعی از اول تا جایی که تدریس شده خوانده شود.

چهارشنبه 96/10/27 آزمون ریاضی از اول تا جایی که تدریس شده.

دوشنبه 96/10/25 آزمون علوم از اول تا جایی که تدریس شده.

شنبه 96/10/23 آزمون فارسی از اول تا جایی که تدریس شده.

دوشنبه 96/10/18 ریاضی از فصل 2 بیست سوال مهم از کتاب درسی نوشته شود و حل شود. اجتماعی از درس 1 تا درس 9 خوانده شود پرسیده می شود.

شنبه 96/10/16 از روی جدول ضرب 1 تا 10 دو بار نوشته شود و تقسیم متقابل  آنها نیز دو بار نوشته شود. علوم درس 5 و 6 خوانده شود.ریاضی از فصل 1 از روی کتاب درسی 15 سوال مهم نوشته شود و حل شود.

چهارشنبه 96/10/13 آدینه ی هفته ی اول آذر حل شود. تمرین های ریاضی داده شده حل شود. دفتر ریاضی طبق کتاب درسی از صفحه ی 56 تا صفحه ی 63 حل شود. فارسی از روی درس باغچه ی اطفال املا گرفته شود. فارسی و هدیه ها خوانده شود.

سه شنبه 96/10/12 آزمون هدیه ها از درس 1 تا 8

دوشنبه 96/10/11 آزمون اجتماعی از اول تا جایی که تدریس شده

شنبه 96/10/9 آزمون علوم از اول تا جایی که تدریس شده

دوشنبه 96/10/4 امتحان روخوانی و شعر حفظ و معنی لغات ( تمامی شعرها حفظ شود.)

یکشنبه 96/10/3 آزمون جامع علمی از تمامی درسها.

شنبه 96/10/2 علوم از اول تا جایی که تدریس شده خوانده شود. اجتماعی از اول تا جایی که تدریس شده خوانده شود. فارسی از اول تا جایی که تدریس شده خوانده شود.

تکلیف 95/9/20

تکلیف 95/9/20

املا از درس 1 تا 6

تکلیف 95/9/17

تکلیف 95/9/17

کتاب قلم چی درس 3 و 4 حل شود.

امتحان علوم از اول تا آخر درس 4

تکلیف 95/9/16

تکلیف 95/9/16

امتحان اجتماعی از اول تا آخر درس 8

تکلیف 95/9/15

تکلیف 95/9/15

امتحان ریاضی از فصل 1 و 2

تکلیف 95/9/14

تکلیف 95/9/14

امتحان هدیه های آسمان از اول تا آخر درس 6

تکلیف 95/9/13

تکلیف 95/9/13

امتحان فارسی از اول تا آخر درس 6

تکلیف سه شنبه 95/9/9

تکلیف سه شنبه 95/9/9

ریاضی قلم چی 34 تا 47 حل شود.

فارسی قلم چی 26 تا 33 حل شود.

املای جمله به جمله از درس اول تا ششم از والدین گرفته شود.

تکلیف یکشنبه 95/9/7

تکلیف یکشنبه 95/9/7

مشق موفقیت ( 7 ) حل شود.

تحقیق خسوف و کسوف آورده شود.

درس ها طبق برنامه خوانده شود.

امتحان معنی لغات از همه ی لغات گرفته می شود.

تکلیف شنبه 95/9/6

تکلیف شنبه 95/9/6

ریاضی قلم چی فصل 2 از صفحه ی 30 تا 33 حل شود.

علوم و فارسی از اول تا جایی که تدریس شده، خوانده شود.

املا از درس 4 و 5 گرفته شود.