نفرات اول آزمون ارزشیابی آبان ماه

دست ورزی کسرها

نکات مهم درس مواد اطراف ما

نکات مهم درس مواد اطراف ما

فایل های ضمیمه :

پاورپوینب آموزشی درس مواد اطراف ما

پاورپوینب آموزشی درس مواد اطراف ما

فایل های ضمیمه :

دست ورزی درس اجتماعی (شجره نامه)

جشنواره ترازو

پاورپوینت آموزش کیلوگرم و گرم

پاورپوینت آموزش کیلوگرم و گرم

فایل های ضمیمه :

چند نکته از کتاب کوچک زندگی

چند نکته از کتاب کوچک زندگی

آزمایش علوم مواد اطراف ما

نقاشی با اشکال هندسی و قصه نویسی