دبستان دخترانه غیردولتی شهدای ملی حفاری ایران اداره آموزش و پرورش ناحیه 2 اهواز

پیش ثبت نام اینترنتی از یک خرداد آغاز شد. اعلام زمانبندی مصاحبه حضوری پایه های اول و پیش دبستان سال تحصیلی 1400-1399 ثبت نام میان پایه آغاز شد...