دبستان دخترانه غیردولتی شهدای ملی حفاری ایران اداره آموزش و پرورش ناحیه 2 اهواز

مقام های ورزشی

کسب مقام دوم در مسابقات شطرنج استان خوزستان - زمستان 96

آیدا دبیری فرد                   پانیذ جلیلی                 آیناز صفاریان                  زهرا پروین

کسب مقام دوم در مسابقات طناورز ناحیه 2 اهواز - زمستان 95

    یلدا لرکی     حنانه عروجن      غزل قربانی       ریحانه ممبینی       عسل عالی پور       فاطمه موسوی