دبستان دخترانه غیردولتی شهدای ملی حفاری ایران اداره آموزش و پرورش ناحیه 2 اهواز

افتخارات

کسب رتبه عالی این واحد در اجرای برنامه های آموزشی و تربیتی در سال تحصیلی 81-80 براساس

ارزیابی اداره آموزش و پرورش ناحیه2


 در سال تحصیلی 82-81 جهت طرح بهترین سؤالات امتحانی و در سال تحصیلی 83-82 در گرایش دانش

آموزان به مطالعه و اشتراک مجلات آموزشی رشد و در سال 89-88 در اجرای طرح احسان دانش آموزی و

اشاعه فرهنگ علوی از مدیریت آموزشگاه تشکر و قدردانی به عمل آمد


در سال تحصیلی 93-92 این آموزشگاه در اجرای طرح کتاب و کتابخوانی در سطح استان مقام اول را کسب کرد