دبستان دخترانه غیردولتی شهدای ملی حفاری ایران اداره آموزش و پرورش ناحیه 2 اهواز

افتخارات فرهنگی و هنری مدرسه

کسب مقام اول تا سوم در مسابقات حفظ قرآن کریم  ناحیه 2 اهواز - سال تحصیلی 96-95

حدیث مصاحب پور               مینا خضیرزرگانی               بهاره رهنما                  سارینا زارع زاده